BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Välkommen till Höstmöte på Quality Hotel Sundsvall (Folkets Hus)

Välkommen till Höstmöte på Quality Hotel Sundsvall (Folkets Hus)

Välkommen till Höstmöte på Quality Hotel Sundsvall (Folkets Hus)

Dags för årets Höstmöte.

Onsdagen 30/11 hålls verksamhetsårets höstmöte på Qality Hotel Sundsvall (Folkets Hus), klockan 18.00. Ni anmäler er via MinGolf under Tävling/Höstmöte Sundsvalls GK 30/11.

Länk till dokument som utgifts- och inkomstbudget, verksamhetsplan och motion kommer att skickas i nytt mal efter styrelsen fastställande dock senast 23/11.        

Agenda/Dagordning.

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet behörigen har utlysts.
 4. Fastställande av föredragningslistan.
 5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
 7. Fastställande av årsavgifter, inträdesavgift och eventuella extra avgifter, verksamhetsplan samt utgifts- och inkomstbudget för det kommande verksamhets-året.
 8. Av styrelsen eller revisorn väckt fråga.
 9. Av röstberättigad medlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen minst 30 dagar före
  mötet.
 10. Övriga frågor, om vilka höstmötet ej kan fatta beslut om (information och diskussion).
 11. Mötets avslutande.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Sundsvalls Golfklubb