Banan öppen
Receptionen öppen 7:30 - 16 måndag till torsdag, 8 - 15 fredag - söndag

SUNDSVALLS GKs STADGAR

SUNDSVALLS GKs STADGAR

Stadgar

Stadgar 2009-12-07

Stiftad den 12 februari 1952. Stadgarna antagna vid årsmötet den 22 maj 1970 och reviderade vid årsmötena;

 • 20 mars 1978
 •   3 mars 1984
 • 11 mars 1985
 • 16 mars 1989
 • 14 mars 1994
 • 7 december 1996 och 1999
 • 29 januari 2001
 • 7 december 2009
 

Idrottens mål och inriktning – definitioner

Definitioner
Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.


Mål och inriktning
Idrott ska inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt som psykiskt samt i socialt och kulturellt avseende. Idrott ska utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla dem som önskar utöva den. Idrott ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott ska vara dopingfri och verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.


Ändamål
Golfklubben har som ändamål att i första hand verka för att medlemmarna kan utöva golfspel på Skottsunds golfbana i enlighet med idrottens mål och inriktning.


Hemort
Golfklubben har hemort i Sundsvall


Tillhörighet
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Medelpads Golfdistriktsförbund (GDF) samt Västernorrlands Idrottsförbund (DF).


§ 1. Medlemskap
Klubben består av hedersmedlemmar, aktiva – seniorer, juniorer i alla åldrar samt passiva medlemmar. Årsmötet beslutar på förslag av styrelsen att person får kallas till hedersmedlem i klubben. För intagning av övriga medlemmar i klubben svarar styrelsen. Styrelsen får delegera till särskild person att intaga ny medlem och att tillse att nye medlemmen får introduktion i golfspel, klubbens gällande stadgar etc.

Medlemskap får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten eller omfattningen av klubbens verksamhet eller annan vägande omständighet t.ex. att tidigare medlem, som utträtt enligt § 2 utan att erlägga förfallna avgifter, ännu inte gjort detta.

Beslut som innebär att medlemskap vägras ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet ska inom 3 dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.


§ 2. Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen eller till den person som på delegation beslutar om inträde och anses därmed ha lämnat klubben. Därvid  ska förfallna avgifter erläggas enligt styrelsens bestämmande.

Medlem som inte inbetalt stadgade avgifter inom föreskriven tid ska skriftligen anmodas att göra detta inom 30 dagar efter det att han/hon fått skrivelsen.

Underlåter medlem, trots påminnelsen, att fullgöra sin betalningsskyldighet och inte har skäl för anstånd, som kan godkännas av styrelsen, ska medlemmen anses ha utträtt frivilligt ur klubben, dock ska förfallna avgifter erläggas enligt styrelsens bestämmande.


§ 3. Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intresse. Härvid skall beaktas om vederbörande tidigare tilldelats varning. Föreligger inte tillräckliga skäl för uteslutning får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Uteslutningsbeslut får begränsas till viss tid, längst 6 månader från beslutsdagen. Fråga om uteslutning eller varning får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, yttra sig i ärendet och därvid underrättats om skälen för åtgärden.

I beslut om åtgärd ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta vid överklagande av beslutet. Detta ska inom 3 dagar från dagen för beslutet sändas till den beslutet avser  i brev med mottagningsbevis eller på annat betryggande sätt, t. ex. e-post – om sådan anmälts – med mottagningsbevis.

Beslut om uteslutning eller varning får överklagas av den berörde inom 3 veckor enligt reglerna i RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får klubben ej kräva den uteslutne medlemmen på stadgade avgifter.

§ 4. Allmänna möten
Med klubben hålls allmänna möten, nämligen;

Årsmöte i form av ett höstmöte och ett vårmöte
Höstmötet hålls senast i december månad under verksamhetsåret.
Vårmötet hålls senast under mars månad efter verksamhetsåret.
Extra möte, när styrelsen finner sådant påkallat


§ 5. Medlem
Medlem har rätt att delta i klubbens angelägenheter vid möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, samt ha rätt till fortlöpande information om klubbens verksamhet, ska följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom klubben.

Vid upplösning av klubben har medlem ej rätt till del i klubbens behållning.


§ 6. Medlemsavgifter
För medlemskap betalas inträdes- och årsavgifter som beslutas av höstmötet. Ny medlem erlägger en inträdesavgift vid inträdet som medlem i klubben. Dessa avgifter ska betalas senast 31 januari. Om inträde i klubben beviljas under verksamhetsåret ska avgifterna dock betalas senast 30 dagar efter inträdet. När alla avgifter betalats har medlem rätt till spel på golfbanan.

Det ankommer på styrelsen att meddela bestämmelser om eventuell uppdelning av betalning av nämnda avgifter.


§ 7. Medlemslån
Klubben beslutade vid höstmötet 7 december 2009 att nya medlemmar inte har skyldighet att bistå klubben med s.k. medlemslån – kapitalinsats – och att befintliga medlemslån ska återbetalas.

Under den tid medlemslånen avvecklas gäller som tidigare att då medlem, som inbetalat medlemslån, utträder ur klubben ska befintligt lån återbetalas senast inom ett år efter utträdet.


§ 8. Medlemsdeltagande i tävlingar
Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under former som är vedertagna inom idrotten. Medlem har också möjlighet att delta i andra golfklubbars tävlingar

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.


§ 9. Styrelsen och dess arbetsuppgifter 

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska – inom ramen för RF:s och SGF:s stadgar – verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Ordföranden är klubbens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordföranden förhinder, inträder vice ordföranden i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

Det åligger styrelsen särskilt att;

 • Tillse att för klubben bindande regler iakttas.
 • Verkställa av allmänt möte fattade beslut inom ramen för fastställd budget, planera, leda och fördela arbetet inom klubben och ansvara för och förvalta klubbens medel.
 • Klubben fullgör sina ekonomiska skyldigheter mot skattemyndigheter och leverantörer samt bygga upp ett förtroendefullt samarbete med klubbens sponsorer.
 • Förbereda allmänt möte.
 • Besluta om greenfeeavgifter, avgifter för hyra av vagnsbod m fl avgifter.
 • Anställa klubbchef och banchef.
 • Föreslå ordinarie ledamöter och styrelseordförande i Sundsvalls Golfbane AB:s styrelse.
 • Ansvara för att en betryggande dokumentation görs av klubbens fullmakter, utanordningsrätter, firmateckning etc.
 • Bevaka utvecklingen i golfdistriktet vad gäller greenfeeavgifter, inträdes- ochårsavgifter etc. och vidta erforderliga åtgärder för att försvara klubbens position i marknaden.

§ 10. Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt lägst 4 och högst 6 övriga ledamöter och 2 suppleanter. Om rätt att kalla enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen anges i RF:s stadgar.


§ 11. Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i § 17 bland klubbens röstberättiga medlemmar. Vid valet av ledamöter ska det tillses att ekonomisk sakkunskap blir företrädd inom styrelsen och att, om möjligt, jämställdhet mellan kön kan nås och olika åldersgrupper finns representerade.

Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant vilken enligt den mellan suppleanterna bestämde ordningen står i tur som styrelseledamot för tiden t. o. m. nästkommande vårmöte. Vid detta sker fyllnadsval för återstående del av mandatperioden.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. Där jämte utser styrelsen kommittéordföranden.


§ 12. Firmatecknare
Klubbens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de personer som styrelsen därtill utser.

§ 13. Kommittéer och valberedning
Styrelsen utser erforderliga kommittéer, som t ex bankommitté, finanskommitté, tävlingskommitté, handicapkommitté, damkommitté, klubbhuskommitté, PR-kommitté och juniorkommitté. Kommittéerna åligger att under styrelsens överinseende handha angelägenheter som enligt av styrelsen utfärdade instruktioner tillkommer dem.

Utöver nämnda kommittéer ska det finnas en valberedning, bestående av 3 ledamöter, vilka utses av klubben bland de röstberättigade medlemmarna, därvid bör gälla vad som angivits i § 11 om jämställdhet och åldersgrupper.

Valberedningen åligger att upprätta förslag till val för nästkommande verksamhetsår av ordförande i klubben, övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen samt revisor. Förslaget lämnas till styrelsen senast 7 dagar före vårmöte


§ 14. Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst halva antalet ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde ska i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

I andra ärenden än de sålunda angivna får beslut endast fattas om alla närvarande ledamöter medger det. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordförande. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras vid telefonsammanträde. Beslutet ska anmälas vid närmast följande sammanträde. Vid sammanträdet ska protokoll föras och justeras av ordföranden.


§ 15. Räkenskapsår m.m.
Räkenskapsåret omfattar kalenderår, som också är klubbens verksamhetsår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från vårmötet t.o.m. nästkommande vårmöte.

§ 16. Revision
Styrelsen ska avlämna årsredovisning senast en månad före vårmötet. Revisorn äger därjämte rätt att ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, handlingar innehållande uppgifter om fullmakter, utanordningsrätter, firmatecknare, samt övriga handlingar, när revisorn så önskar.

Revisorn, som ska vara auktoriserad, ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för sistförflutna räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före vårmötet.


§ 17. Vårmöte
Tidpunkt och plats för vårmötet bestämmer styrelsen.

Kallelsen jämte föredragningslista för vårmötet sändes – en per hushåll –  via brev (poststämpel) eller e-post – om sådan är anmäld – till medlemmarna senast 14 dagar före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen i ortspressen och på klubbens hemsida.

Årsredovisning och eventuellt övriga handlingar ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före mötet på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på mötet. Handlingarna kan dessutom publiceras på klubbens hemsida.


Vid vårmötet förekommande ärenden

1.     Mötets öppnande.

2.     Fastställande av röstlängd för mötet.

3.     Fråga om mötet behörigen utlysts.

4.     Fastställande av föredragningslista.

5.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6.     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet

7.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

8.     Styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

9.      Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

10.    Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition beträffande överskott respektive underskott enligt balansräkningen.

11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

12.    A. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, med mandatperiod på ett år.

B. Val av ordinarie ledamöter med mandatperiod på tre år. Av ledamöter väljs högst två varje år på en tid av tre år.
C. Val av två suppleanter med mandatperiod på ett år.
D. Val av revisor jämte suppleant med mandatperiod på ett år.
E. Val av två ombud till Medelpads Golfdistrikts årsmöte med mandatperiod på två år.
F. Val av valberedning med mandatperiod på ett år, varav en ledamot utses till ordförande.

13.    Av styrelsen eller revisor väckt fråga.

14.    Av röstberättigad medlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen minst 30 dagar före mötet.

15.    Övriga frågor, om vilka årsmötet ej kan fatta beslut (information och diskussion

16.    Mötets avslutande.


§ 18. Höstmöte
Höstmötet skall hållas vid tidpunkt och på plats som styrelsen bestämmer.  Vid kallelseförfarandet och utsändandet av handlingar gäller samma ordning som för vårmötet.
Detsamma gäller avgörande av beslut i ekonomiska frågor


Vid mötet förekommer följande ärenden;

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet behörigen har utlysts.
 4. Fastställande av föredragningslistan.
 5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
 7. Fastställande av årsavgifter, inträdesavgift och eventuella extra avgifter, verksamhetsplan samt utgifts- och inkomstbudget för det kommande verksamhets-året.
 8. Av styrelsen eller revisorn väckt fråga.
 9. Av röstberättigad medlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen minst 30 dagar före
  mötet.
 10. Övriga frågor, om vilka höstmötet ej kan fatta beslut om (information och diskussion).
 11. Mötets avslutande.


§ 19. Extra möte
Styrelsen får kalla till extra möte när den finner att ett sådant möte behövs. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när revisorn med angivande av skäl skriftligen så kräver samt när det för angivit ändamål begärs av minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar tillmötesgå begäran om extra möte, får den som krävt mötet kalla till sådant. Kallelse jämte föredragningslista för extra möte översändes – en per hushåll – till medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post- om sådan är anmäld – senast sju dagar före mötet eller kungörs inom samma tid i ortspressen och på klubbens hemsida.

Vid extra möte får endast i föredragningslistan upptaget ärende avgöras.


§ 20. Rösträtt
Rösträtt på allmänna möten har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt, äger yttranderätt och förslagsrätt.Representanter för RF, DF, SGF och DGF har yttranderätt.

§ 21. Beslutsförhet
Allmänt möte är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som enligt röstlängd är närvarande på mötet.

§ 22. Beslut omröstning
Beslut fattas med acklamation – ja- och nejrop – eller efter omröstning, votering, om sådan begärs. Med undantag för de i § 24 och § 25 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordförande, om han är röstberättigad. Saknar han rösträtt avgör lotten. Vid val med lika röstetal avgör lotten. Beslut bekräftas med klubbslag.


§ 23. Stadgetolkning
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.


§ 24. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om stadgeändring ska insändas till SGF.


§ 25. Upplösning av golfklubben
För upplösning av golfklubben krävs beslut av allmänt möte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.I beslut om upplösning av klubben ska anges att klubbens tillgångar ska användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och allmänna mötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart sändas in till SGF.


§ 26. Övrigt
Utöver dessa stadgar är klubben skyldig att följa RF:s, SGF:s, GDF:s och DF:s   stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnad idrottsorganisation. Ordföranden och sekreteraren ska tillse att ovannämnda stadgar, bestämmelser och beslut finns tillgängliga för medlemmarna.


Sundsvalls Golfklubb den 2009-12-07

Våra HIO Partners

Sundsvalls Golfklubb bild- Wangeskog Alt logotyp RGB Orange 002
Sundsvalls Golfklubb bild- Grasvardsmaskiner
Sundsvalls Golfklubb bild- Byggbitben logga i bild till tackkort
Sundsvalls Golfklubb bild- EasyPartner logo liggande RGB sundsvall
Sundsvalls Golfklubb bild- Sundfrakt logotyp transparant
Sundsvalls Golfklubb bild- Bilbolaget Logga