BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Kallelse till Sundsvalls Golfklubbs Vårmöte 2022

Plats: First Hotel Strand – Datum/Tid: Tisdag 29/3 kl 18.00 – Anmälan via min golf.

Kallelse till Sundsvalls Golfklubbs Vårmöte 2022

Plats: First Hotel Strand – Datum/Tid: Tisdag 29/3 kl 18.00 – Anmälan via min golf.

Kallelse till Sundsvalls Golfklubbs Vårmöte 2022

Plats: First Hotel Strand Datum/Tid: Tisdag 29/3 kl 18.00 Anmälan via min golf

Dagordning

1.     Mötets öppnande.

2.     Fastställande av röstlängd för mötet.

3.     Fråga om mötet behörigen utlysts.

4.     Fastställande av föredragningslista.

5.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6.     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera    mötesprotokollet

7.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

8.     Styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

9.      Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

10.    Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition beträffande överskott respektive underskott enligt balansräkningen.

11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

12.    A. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, med mandatperiod på ett år.

B. Val av ordinarie ledamöter med mandatperiod på tre år. Av ledamöter väljs högst två varje år på en tid av tre år.

C. Val av två suppleanter med mandatperiod på ett år.

D. Val av revisor jämte suppleant med mandatperiod på ett år.

E. Val av två ombud till Medelpads Golfdistrikts årsmöte med mandatperiod på två år.

F. Val av valberedning med mandatperiod på ett år, varav en ledamot utses till ordförande.

13.    Av styrelsen eller revisor väckt fråga.

14.    Av röstberättigad medlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen minst 30 dagar före mötet.

15.    Övriga frågor, om vilka årsmötet ej kan fatta beslut (information och diskussion)

16.    Mötets avslutande.              

Varmt välkomna, Styrelsen