BANAN ÖPPEN. Range med Top Tracer och puttinggreen.
Receptionen öppen 7:30-18 måndag till torsdag. Fredag 7:30-16. Lör sön 8-16

Länsstyrelsen stoppar vårt vägbygge

Länsstyrelsen stoppar vårt vägbygge

Länsstyrelsen stoppar vårt vägbygge

Just nu pågår förberedande arbete inför höstens arbete med att vända rangen och färdigställa de nya hålen inför vårens öppning. I ett tidigt skede har vi arbetat för att bygga en ny väg upp till vänster strax innan verkstaden för att via den vägen komma till vår övre parkering. Syftet är främst att leda bort trafik från nuvarande infartsväg för att kunna montera ner våra skyddsnät runt rangen (och i framtiden längs höger sida på blivande hål 10).

Lösningen har varit med på våra tidigaste ritningar och under hela vårt förberedande arbete. Under sommaren 2020 så tog vi kontakt med Länsstyrelsen för att säkerställa att banprojeket var möjligt med tanke på de fornlämningar som finns på golfklubbens område och då i närheten till det tilltänkta nya hål nio’s placering. Samtidigt så ville vi utreda att det inte fanns några hinder att stycka av tomter och bygga nya småhus inom golfbanans område, samt anlägga ny infartsväg via övre parkeringen. Vår ambition har självklart hela tiden varit att genomföra vårt arbete på ett sätt som inte på något sätt går mot Länsstyrelsens önskemål för att skydda de fornlämningar som finns på vår mark. Länsstyrelsens inställning i första skedet var att skydda markerade områden samt relativt stora områden utanför det som är markerat. Vi bjöd därför in Länsstyrelsen till samråd och rundvandring på klubben för att visa och berätta om våra tankar och planer. Efter besöket fick vi ett skriftligt besked att Länsstyrelsen godkände våra planer under förutsättning att vi håller ett säkerhetsavstånd på minst 10 m från de sedan tidigare markerade fornlämningarna.

Fredagen den 10 september besökte Länsstyrelsen klubben för att kontrollmäta de markeringar som finns för fornlämningarna. Vid besökte beslutade Länsstyrelsen att avbryta det påbörjade vägbygget då de anser att vi är för nära befintliga fornlämningar. Just nu avvaktar vi Länsstyrelsen utredning för att därefter utvärdera våra möjliga alternativ. Så snart vi har möjlighet kommer vi informera om Länsstyrelsens beslut och hur vi går vidare. 

Länsstyrelsens beslut påverkar endast den nya vägen upp till den övre parkeringen. Vårt arbete med att avveckla den gamla rangen och bygga en ny samt färdigställa och därmed kunna börja spela på våra nya hål till våren går enligt plan och ska inte påverkas av detta beslut. I det fall Länsstyrelsen väljer att stå fast vid sitt beslut eller att utredningen drar ut på tiden kommer vi därför att använda vår befintliga infartsväg. Vår förhoppning är att vi kommer att hitta en lösning tillsammans med Länsstyrelsen som båda parter är nöjda med.